Del 2. FRÄLSNINGEN i Nya Testamentet

Huvudord för frälsning motsvarar de hebreiska orden i GT. (se ovan)  I den klassiska grekiskan har ordet en mycket vid användning, vilket innebär: frisk, oskadd, bevarad, räddad, benådad, mm.
I NT är frälsningsbegreppet mera begränsat till religiös betydelse, även om det ibland också förekommer rent fysiskt-materiellt. Ex:/ Matt. 8:23-27.

VAD ÄR SYND?                                                                                                    
Skriftens grundsyn är att människans huvudfiende är synden som är en ond makt i världen, som förstör vårt förhållande till Gud och våra medmänniskor. Om vi ger efter för synden, får den allt större makt med oss och vi blir syndens trälar, /Joh. 8:34/. Synd är först och främst olydnad mot Gud, alltså allt som skiljer oss från Gud och våra medmänniskor.                                                                                              

Man kan skilja på medveten och omedveten synd samt 3 former av synd:                                         1. Arvsynd = den medfödda benägenheten att göra det onda, som finns hos alla människa,/Rom. 7:19-20/.
2. Verksynd = när vi gör vad Gud har förbjudit,/1 Joh.3:4/.3. Underlåtenhetssynd = när vi låter bli att göra det goda, när vi har tillfälle och möjlighet. /Matt. 25:42-46/.

FRÄLSNINGENS GRUND
Grunden för frälsningen är Jesus Kristus och hans försoningsverk på Golgata. /1 Kor. 3:11, 1 Joh. 2:2/.                                                                                                  
Före sitt jordiska liv var han till i ”Guds- gestalt”,/ Fil. 2:6-7, Joh. 1:1,14/. Efter som vi inte själva kunde frälsa oss och återupprätta  gemenskapen med Gud, sände Gud sin Son till vår värld.                                                                                        
 Jesu födelse, död och uppståndelse är historiens största under.                              
Hans försoning på korset skedde: För vår skull, i vårt ställe, oss tillgodo och är den enda grunden för vår frälsning, /Joh. 3:16/.   ___________________________________________________________                                                      Frälsningen innebär alltså:                                                                                                                                        befrielse från Guds vredesdom, / Rom. 5:9/,  förlåtelse och befrielse från syndens skuld,/ Kol. 1:13-14/,  frihet från träldom,/ Rom. 8:1-2/ återupprättat gudsförhållande och tillträde till Guds nåd,/Rom.8:9-10/ medborgarskap i Guds rike / Jak. 2:5/ pånyttfödelse,/ 1 Petr. 1:3, Joh. 3:3/, rättfärdiggörelse, / Rom.3:21-22/,  helgelse, /1 Tess. 5:23-24/,  uppståndelse, /Rom. 8:11/.    

Anita Grantinger