Om oss

Metodister i Sverige (en distrikt inom Finlands svenska metodistkyrka) är en kyrka mitt i samhället,

där vi var och en vill möta människor med Guds kärlek

och hjälpa dem att bli Jesu efterföljare.

Vision

Metodister i Sverige vill verka för Liv i förvandling genom:

Våra medlemmar som:
~ växer i gemenskap med Jesus Kristus genom bibelläsning och bön
~ låter den Helige Ande komma till uttryck i deras liv
~ ber för sina medmänniskor
~ inbjuder till gemenskap

Våra hemgrupper som har regelbundna träffar med:
~ samtal och bön
~ delgivning
~ omsorg om varandra
~ att uppmuntra varandra i tron
~ att tränas i att dela sin tro

Våra församlingar som följer Metodistkyrkans allmänna regler och de Sociala principerna:
~ där Guds ord predikas och sakramenten förvaltas
~ där människor tränas i lärjungaskap
~ där nådemedlen är i funktion (bibeln, bönen, den kristna gemenskapen, fastan, nattvarden och dopet)
~ där alla är välkomna att få möta Jesus Kristus till frälsning, helande, upprättelse, befrielse och inre frid
~ där hemgrupper organiseras och ledare utbildas

Vår distriktsstyrelse som arbetar med övergripande frågor som:
~ kontakt med kyrkan i Finland och inom vårt biskopsområde
~ lärjungautbildning och ledarutbildning
~ hemsida och facebook
~ framtagning av material att användas i församlingar, hemgrupper och enskilt
~ inspirera till startande av nya trosgemenskaper