”Bli som Gud – bli människa”

är temat för årets inspirationshelg på Framnäs, nära Gränna i månadsskiftet maj och juni – 31.5-2.6.2024.

Vi inleder på fredagkväll, har två undervisningstillfällen med samtal på lördag mm och avslutas med gudstjänst på söndag.

Anmälan senast måndagen den 20/5!

Anmälan och förfrågningar om Framnäs till:
Hans Wallstedt, e-post: hans.wallstedt@gmail.com, mobil: 073-4232416.

Betala in din avgift samtidigt med din anmälan på MiS konto bg: 884-4193 eller via Swish 123 666 8826

Ange: MiS-helgen och ditt namn.

Boende och resa: Du står själv för din resa.
Det ingår rum för priset för hela helgen. TA MED EGNA LAKAN!

Möjlighet till husbils- eller husvagnsplats finns.

Avgift för hela helgen:  1.400/person inkl mat och boende (fred-sönd lunch)

Deltagande utan boende,:     Fredag: 200:- inkl mat,lördag: 500:- inkl mat, söndag: 200:- inkl mat
Barn 0-3 år gratis; 4-12 år 50%, 13-19 år 30%

Bön och delandet via Zoom

Vi har en stor förmån att be till Gud. Det finns många löften och uppmaningar till bön i Bibeln. Det är viktigt att ha sitt personliga böneliv men det är fint att få dela bönegemenskap med andra.

Det finns möjlighet att mötas via Zoom för bön och delandet även under 2024.
De planerade dagarna är lördagarna 13.1, 10.1, 9.3, 13.4, 11.5 kl. 16-17.
Om du är intresserad av att delta, kontakta Tuula Sahlin, tuulasahlin@gmail.com.

God fortsättning på det nya året!
Hälsningar Tuula Sahlin

Missionärerna har större betydelse än vi vet!

 Jag som skriver heter Göran Andreasson och är pastor i Missionsförbundet/Equmeniakyrkan sedan 1980.
De sista 8 åren före pensionen arbetade jag som arméledare i Svenska Frälsningsarmén, innan den uppgick i Equmeniakyrkan.
Under åren 1986 – 89 arbetade jag som missionsarbetare i Kongo.
Jag köpte Metodistkyrkan i Sverige 144 år eftersom jag är intresserad av kyrkohistoria och har funderingar på att skriva Svenska Frälsningsarméns historia. 

När jag läste boken upptäckte jag på sid. 146 Andersson, A. Garfield.
Av en händelse träffade jag på hans namn i Syd-Korea när vi hälsade på vår äldste son som arbetar som andreman på Sveriges ambassad i Seoul.
Ambassaden hade fått en inbjudan till en invigning på ett sjukhus i Wonju, och han blev ditsänd. Eftersom vi var på besök fick vi åka med. Och det var en upplevelse.
Svenskarna hade väldigt högt anseende där, tack vare Albin Garfield Andersson, som hade grundat Swedish Methodist Hospital där i början av 1900-talet.
Nu är det ett stort regionssjukhus. 
Det finns sådant som våra missionärer gjort som haft större betydelse än vi kanske anat. Hur som helst visste jag inget om det här.     

SWEDISH METHODIST HOSPITAL

(Svenska Metodist-sjukhuset) i WONJU, SYD-KOREA
År 1885 kom de första metodistmissionärerna till staden Wonju i centrala Syd-Korea. 1911 sändes svenskamerikanen Albin Garfield Andersson (1882 – 1971) dit.
Han var son till en svensk metodistpastor som emigrerat till USA. 1913 grundade Albin Andersson Swedish Methodist Hospital i Wonju.
Byggnaden, som han lät uppföra, finns kvar och är idag ett museum över missions- och sjukhusverksamheten.

Det här var början till det som nu är ett stort universitetssjukhus, Yonsei Wonju College of
Medicine. Det har över 500 läkare och runt 4 000 anställda, och fungerar också som centralsjukhus för ett stort område i centrala Syd-Korea.
Dessutom är det ett ledande forskningssjukhus bl.a. på stamcellsområdet.
Numera har man också ett biståndsarbete i Bangladesh.

Eftersom man är ett missionssjukhus vill man ge vidare det man själv fått.
En ny byggnad för vissa specialiteter invigdes i slutet av maj.
Byggnaden fick namnet The Swedish Methodist Hospital Building eftersom den byggdes just på den plats där missionärerna började sitt arbete 1885.
Till invigningen ombads Sveriges Ambassad i Seoul att sända en representant. Ambassadsekreterare Johannes Andreasson blev ditsänd.
Han hade just då besök av sina föräldrar, Anneli och Göran Andreasson, och de fick följa med.
De har bl.a. varit missionsarbetare i Svenska Missionsförbundet.
Och nu när missionsförbundare liksom metodister ingår i Equmeniakyrkan, så uppmärksammades det vid invigningen att svenska missionärer fanns
på plats.
Invigningen började med gudstjänst med predikan, presentation av bygget, tal av sjukhusledningen och hälsningar, därefter bandklippning och visning av de nya lokalerna.
Att det finns ett svenskt metodist-sjukhus i Syd-Korea är ganska okänt i Sverige.


Anknytningen till Sverige kan för oss tyckas obetydlig, men för de syd-koreaner som idag är verksamma på detta stora universitetssjukhus så märktes tydligt att man sätter stort värde på och känner tacksamhet över den svenske missionär som en gång kom dit och lade grunden till det som finns idag.
Man gladdes både över besöket från Sveriges ambassad och undertecknade.          

Hälsningar Göran Andreasson

Invigningen. I bakgrunden syns den gamla byggnaden.

Kärlekens lydnad

Kan man skriva om lydnad i vår tid, då de flesta vill göra vad de känner för. Idag anser sig
de flesta vara så upplysta att de vet bäst hur de ska göra och kan fattar sina egna beslut.
Många som försökt att slå sig fria från alla regler har i stället hamnat i fångenskap.
De är slavar under olika laster och begär. Det är starka krafter, som bryter ner dem som
människor. Livet har då mist sitt verkliga värde och saknar mål, /Rom. 1:25/.
Sedan syndafallet i Edens lustgård har vi alla fått en benägenhet att värja oss mot att lyda
någon eller något. Redan som små barn så säger vi: ”Kan själv”/Rom. 3:23, 5:12/.
Men Bibeln talar om en lydnad som i stället gör människan fri. Det är lydnad för sanningen, /1 Petr. 1:22-23/.

LYDNAD I GAMLA TESTAMENTET
För att få en helhetsbild av hela frälsningshistoren behöver vi läsa från början, hur synden
kom in i världen. Gud är helig och hatar synden, men han älskar sin skapelse så mycket att
han har gjort allt för att återfå gemenskapen med människorna, efter deras fall.

Hans första räddningsplanka blev Abraham, Gud slöt ett förbund med honom, som blev stamfader till
ett folk som Gud hade utsett, som sitt egendomsfolk och även ett land för dem att bo i, /
1 Mos. 15:1-6, 18-21, 5 Mos.7:6-9/.


Vi vet att Israels barn blev räddade från hungersnöd genom att de kom till Egypten och
fick det bra i landet Gosen. men blev så småningom slavar och blev kvar där i 430 år, (se
historisk sammanfattning i Apg. Kap.7). Då sände Gud nästa räddningsplanka, Mose. Gud
kallade honom att föra folket, som nu hade blivit talrikt, ut ur Egypten och sedan leda dem
genom öknen tillbaka till det land som Gud hade lovat Abraham, /2 Mos. 3:1-16/.
Mose fick under ökenvandringen mottaga lagen på Sinai berg, /5 Mos. 5:1-22, 6:1-9/. För
att de skulle leva i gudsnärvaro, fick han uppgiften, att efter noggrann beskrivning, bygga
ett tabernakel (tält) som förebild till templet, /2 Mos. 25:8-22/. (Allt om tabernaklet och
offertjänsten finns att läsa i 2 Mos. Kap. 25-31). Med sig på vandringen hade de alltså
tabernaklet med förbundsarken som representerade Guds närvaro, i förlängningen en
förebild för Jesus Kristus.
Den lag som Mose fick ta emot skulle lydas till punkt och pricka. När folket levde i lydnad
gick det dem väl, men när de var olydiga hamnade de i svårigheter och lidande ja, t.o.m.
död. Vid intåget i löfteslandet var de ca. 600 000, förutom alla barn.(Hela berättelsen om
uttåget och ökenvandringen finns i 2 Mos. Kap.12-40),

LYDNAD I NYA TESTAMENTET

Jag upplever som att /Rom. 13:10/ är ett nyckelordet om lydnad i NT. Nu kan vi se hur
den lag som Israels barn fick via Mose var en förebild som pekade framåt. Nu har den fått
sin fullkomning i Kristi försoningsverk, /Hebr. 9:11-14/.
Guds kärlek till oss människor är outgrundlig, /Ef. 3:14-19/. Vi kan aldrig med vårt
förstånd förstå den. Det är bara Guds Andes verk i oss som gör att vi kan ana något av den.
I de stunderna får vi lovprisa Herren, men då blir vi också förkrossade.
Om Gud hade varit som vi när människan föll i synd och när vi också idag tillåter djävulen
att ta makten över alla områden i vår värld, hade han övergett sin skapelse för länge sedan.
Han utvalde ett folk, gav dem en lag att leva efter, för deras eget bästa och för att de skulle
leva i försoning med Gud och med varandra. Men det var ett hårdnackat folk som ville
följa sin egen vilja. Gud sände profeter som skulle förmedla Guds Ord till folket, men de
togs inte emot, /Jer. 11:6-8/.
När Gud såg detta tänkte han inte ge upp. Han hade en annan plan färdig redan innan
skapelsen, att offra sin egen Son, /Ef. 1:4-10/. Jesus lät sig offras, frivilligt, bli människa
och dö i vårt ställe, /Joh. 10:17-18, Fil. 2:8, Hebr. 5:8-9/. Den som är det underbaraste
föredömet i lydnad är alltså Jesus själv. Denna hans lydnad har räddat oss och är vårt enda
hopp.
Den lag som vi har att följa idag är kärlekens lag. Det är samma slags kärlek som Gud har
visat oss genom Jesus. Om vi älskar någon gör vi allt för att behaga den personen.
Det vi vet att den personen behöver, önskar, vill och älskar gör vi allt för att genomföra det.

På min sjuksköterskebrosch stod det, /Gal. 6:2/. Det finns ingen starkare motivation till att
lyda Gud och göra det han bjuder oss än kärleken till honom, /2 Kor. 5:14-15/.
Lydnaden hör också till barnaskapet. Ett barn behöver alltid regler, eftersom de inte
är tillräckligt mogna för att ta egna beslut och inte vet att skilja på vad som är rätt eller fel.
I Gemenskap med Gud får vi genom Ordet och den helige Ande lära oss att lyda, av
kärlek.
Det finns en annan sorts kärlek också i den här världen. De flesta har känt av den och de
flesta är tyvärr styrda och drivna av den. Det är våra köttsliga begär som ger oss lust till att
ha oss själva i centrum, /1 Joh. 2:15-17, Gal. 5:16-17/.
Vi lever just nu i narcissistisk kultur. Det som förr räknades som en personlighetsstörning
är alltså kännetecknande för vårt tänkesätt idag. Det pågår ofta i sociala medier
diskussioner om hur man ser på sig själv och man ger råd om hur man ska lyckas att
förverkliga sina drömmar och nå den bästa versionen av sig själv.
Tyvärr är detta en trend som många kyrkor faller in i.
Man kan predika om hur Gud vill hjälpa oss att nå vår fulla potential. Man försöker sätta ett kristet förtecken för det som är centralt kring jag, mej och mitt.
Trots denna ”terapeutiska” förkunnelse så visar det sig att folk inte blir lyckligare, tvärtom. Vi kommer att må sämre än någonsin om vi hänger på den trenden. Då fjärmar vi oss från det som är gott, välbehagligt och fullkomligt, Guds
vilja och plan för våra liv, /1 Kor. 9:16-23, 1 Tim. 4: 14-16/.

Det som Bibeln uppmanar oss till ända från Johannes Döparens tid är omvändelse!
/Mark. 1:4, 14-15 Apg. 2:36-39/. Evangelium om Jesus Kristus visar på Guds kärlek till
oss som vi kan få ta emot. Då blir det ingen träldom att vara kristen, utan det vi kan göra
för honom och andra människor gör vi drivna av Kristi kärlek.
Jag brukade förr i predikningar ta en bild från vardagen: Om bilen t. ex inte startar, så finns
det flera sätt att få den fram. Man kan skjuta på av egen kraft, men då tröttnar man snart.
Man kan försöka tanka med fotogen – fungerar inte. Det måste vara rätt bränsle till rätt bil.
Kärleken är enda rätta drivkraften för tjänsten i Guds rike.

Anita Grantinger

Tack för en fin helg på Framnäs!

Det rådde en god gemenskap under helgen. Vi upplevde den Helige Andes närvaro och beröring. Stora ting skedde i människornas liv. Processer med frigörelse och helande.

Vi kan ta till oss Jesu ord: ”Vill du bli frisk?”Vi kan fastna i livet av olika anledningar. Det kan vara sjukdom, besvikelse etc. Vi stänger in oss och tappar perspektiv. Jesus vill frigöra oss och göra något nytt!

Vi hörde en stark undervisning om vad säger Anden till församlingarna under ett brinnande krig i Ukraina. Vad är viktigt? Att hjälpa människor.

Vad vill Anden säga till dig och mig? Låt oss lyssna!
På söndagseftermiddagen var det boksläpp ” Metodistkyrkan i Sverige 144 år” Nils-Gustav Sahlin är huvudredaktör för boken med hjälp av andra.

Tuula Sahlin

18-20.8 Inspirationshelgen på Framnäs, Gränna”

”Hör vad Anden säger till församlingarna”

Årets Inspirationshelg blir på Framnäs även detta år. Tiden blir 18-20 augusti.
Vi har glädjen att ha vår biskop Christian Alsted med oss i år, som kommer att ha bibelstudier och predika.

Fredag 18/8

Kl. 17        Drop in, Middag

Kl. 18.30   Kvällsmöte med Anita Grantinger m fl.

Tillfälle till delgivning och personlig förbön

ca Kl.21    Kvällsfika

Lördag 19/8

Kl.   8.30   Frukost

Kl. 10        Bibelstudium/Undervisning, biskop Christian

Kl. 12.30   Lunch

Kl. 15        Eftermiddagen inleds med kaffe och missions­auktion för barnen i Cambini. Ta gärna med något vi kan auktionera ut! Olika uteaktivi­teter som bad, spel, tipsrunda

Kl. 18        Middag

Kl. 19:30   Kvällsmöte med bön, lovsång och undervisning, biskop Christian m fl.

ca Kl.21    Kvällsfika

Söndag 20/8

Kl.   8.30   Frukost

Kl. 10.00   Nattvardsgudstjänst med biskop Christian Alsted, N-G Sahlin m fl. Offer till MiS

KL. 12.00 Lunch

– – – – – – – – – – – – – – –

Kl. 14.00   Boksläpp av ”Metodistkyrkan i Sverige 144 år”

Föredrag, Kaffe mm

Anmälan senast fredagen den 11/8:

Anmälan och förfrågningar om Framnäs till:
Hans Wallstedt, e-post: hans.wallstedt@gmail.com, mobil: 073-4232416.

Betala in din avgift samtidigt med din anmälan på MiS konto bg: 884-4193 ellerviaSwish 123 666 8826. Ange: MiS-helgen och ditt namn.

Boende och resa:
Resan betalar du själv. Meddela om du behöver transporthjälp sista biten!
Boende på Framnäs: Ta med egna lakan! Rum ingår i priset för helgen.Möjlighet till husbils- eller husvagnsplats finns.

Avgift för hela helgen: 1.400/person inkl mat och boende (fred-sönd lunch)

Deltagande utan boende     
Fredag: 200:- inkl mat.
Lördag: 500:- inkl mat                      
Söndag: 200:- inkl mat (endast lunch 140:-)

Barn 0-3 år gratis; 4-12 år 50%, 13-19 år 30%

– – – – – – – – – – – – – – – –

Fikat på söndag em 50:- tillkommer till Equmeniakyrkan.

Andens frukt

Vi fortsätter lite till med att läsa om detta med skillnaden mellan tro och gärningar.  Vi kan vara tacksamma för att det är Herren sjäv som har kallat oss till frihet. Det är han som har tagit initiativet till vår frälsning. /Gal.5:13, Joh. 15:16/. I andra religioner finns krav på att själv försöka nå kontakt med Gud genom olika strävanden. Vår Gud har böjt sig ner och själv sökt kontakt och gemenskap med oss genom Jesus Kristus.

NÄR VI NU HAR FULLKOMLIG FRIHET I KRISTUS, KAN VI DÅ LEVA HUR SOM HELST?

Nej, säger aposteln Paulus. Vi är fria från skuld inför Gud, men inte från att synda. Det gäller i vår relation till Gud att alltid lyda sanningen. Nu finns bara en lag kvar, kärlekens lag/Gal. 5:14/. Vi behöver den som ett rättesnöre i livet som vi kan spegla oss i och kolla om vi är lydiga eller ej.

I vår person finns 2 olika naturer: köttet, vår fallna natur som blev fördärvad vid syndafallet och Anden som vi fick när vi blev pånyttfödda. Vår köttsliga natur är i strid mot Guds Ord och styrs av sina egna egoistiska begär. Det pågår ständigt en strid inom oss mellan den fallna naturen och Andens frukter.  Vi vet vad Gud vill, men vår själviska natur gör att vi ofta gör tvärtom. Vi är i oss sjäva oförmögna att göra det rätta, /Rom. 7:14-20/.

Köttets gärningar är synliga. Dekan indelas i 4 grupper: sex, orgier, sociala relationer och dryckenskap och behöver ingen större förklaring. Allt detta bryter ner människan och hela samhället.  De som lever så ska inte ärva Guds rike, /Gal. 5:19-21/.

Istället ska vi odla Andens frukter, de är ofta osynliga och mognar fram under vandringen tillsammans med Herren. De bygger upp och gör att vi mår bra. /Gal. 5:22-23/.

KÄRLEK /1 Kor. 13:13, Kol. 3:12-14/.

GLÄDJE /Fil. 4:4, 1 Tess. 5:16/. Det är en glädje, på djupet, som tål  motgångar.

FRID I svenska språket har vi 2 ord, till skillnad mot t.ex. De övriga nordiska språken, frid och fred. Min tllämpning av dessa är att vi kan ha frid i hjärtat och fred med vår omgivning, /Joh. 14:27, Fil.4:6-7/.

TÅLAMOD /1 Kor.13:4, 2 Tim. 2:24, Ef. 4:2/ Vi behöver tålamod i många situationer i vardagen och inte minst med varandra, eftersom vi är så olika.

VÄNLIGHET /Ords. 12:25, Rom.15:7/ Samma ord kan sägas på olika sätt, även det som inte alltid är behagligt, men om kärleken finns med kan det mesta sägas vänligt och då får det också det önskade resultatet.

GODHET /Ef 5:9, Ords. 3:3/.

TROHET/1 Kor. 4:2, Upp. 2:10/, troheten gäller ju både till Gud och till varandra.

MILDHET/Ords. 16:24, 15:30/.

SJÄLVBEHÄRSKNING /1 Kor. 13:5, Ords. 16:23/

Herren har mycket arbete med oss, men det är väl att Han är mild och ödmjuk, /Matt. 11:29/.

Rättfärdiggörelse genom tro på Jesus Kristus

Det var inte lätt för aposteln Paulus, efter hans upplevelse på Damaskusvägen att predika och undervisa om att det är Jesus som är lagens uppfyllelse. Judafolket hade fått lära sig lagen utantill från barnsben och den var ju given till dem av Gud genom Mose. Det präglade hela deras livsföring på alla områden.

Gud såg emellertid att både för präster och andra blev lagen och kulturen bara yttre former. Och det måste till ett större offer än bockars och kalvars blod för att deras synd ska utplånas, /Hebr. 9:11-12, Rom. 8:1-3/.

Det dröjde länge t.o.m för de som varit Jesu lärjungar innan de kunde ta in det.
Allt sedan dess har det varit både en teologisk och andlig kamp för att sprida evangeliet över världen. Idag kan vi ändå tacka Gud för den ökning av alla de judiska messiastroende församlingar som finns både i israel och den övriga världen.

FÖRUTSÄTTNING FÖR FRÄLSNINGEN

Vi måste inse att vi inte kan leva upp till Guds rättfärdighet  på egen hand. Galaterna hade ju,  genom tron, tagit emot den helige Ande samt sett under och tecken ske i Jesu namn. Ändå fanns nu risken att de ska överge den sanna tron, /Gal. 2:3/.
Som kristna så kommer vi alla att utsättas för frestelser och påverkan  både på det andliga planet  och rent mänskligt.

Paulus ser Abraham som den andliga ingången till tron på Guds löfte, inte bara till judafolket, utan till  alla folk, /vers 6-9/ det är tron som är frälsande, varken gärningarna, eller att man konverterar till judendomen. Enligt /vers 29/ är vi t.o.m. arvtagare till Abraham när vi tillhör Kristus.

Martin Luther uttryker detta som följande: ”Kristen tro är alltid en passiv rättfärdighet. Lika lite som den torra jorden själv,  kan framkalla regn, utan är helt beroende av vad himlen ger som en gåva, lika lite kan en människa själv, göra sig rättfärdig. Det enda hon kan göra är att öppna sig och ta emot vad Gud ger från himlen genom Jesus Kristus”.

Vad är då lagens syfte? /Vers 19-25/
Lagen är inte given till att ge rättfärdighet, men den synliggör synden. Den väcker också upproret i oss och vår ovilja att göra Guds vilja. Den avslöjar vårt hjärta, /Matt. 15:19, Rom. 7:7-13/.
Genom omvändelse och pånyttfödelse får vi del av den helige Ande.       / 1 Kor. 6:19-20, 2 Kor. 5:17-19/. Då fylls vi av kärlek till Gud, till  hans Ord och till andra människor. Det kan kallas för hjärttransplantation,/Hes. 36:26-27/. 

Anita Grantinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Inspirationshelg på Framnäs 18-20.8.2023

Årets Inspirationshelg blir på Framnäs även detta år. Tiden blir 18-20 augusti.
Vi har glädjen att ha vår biskop Christian med oss i år. Mer info kommer senare.
Sista anmälningsdag är 1 augusti.!
Anmälan och info sker till Hans Wallstedt!hans.wallstedt@gmail.com