Metodist?

Metodisterna är ett folk kallat av Gud,
inte för att bilda någon ny sekt,
utan för att reformera landet och särskilt kyrkan
och för att sprida skriftenlig helighet över landet.
(John Wesley)

Ordet metodist

Under sin studietid vid Oxford samlades John Wesley och hans bror Charles, tillsammans med några andra likasinnade, tre till fyra kvällar i veckan, till en ”helig klubb” (the Holy Club). Syftet var att tillse den andliga utvecklingen för deras egen del. Detta gjordes genom bön och gemensam läsning av Nya Testamentet på grekiska och andliga klassiker. På söndagarna gick de gemensamt till nattvarden. Andra studenter retade medlemmarna i den heliga klubben för sin noggrannhet och för att de var så metodiska. Namnet metodister var fött.

John Wesley

~ Född 24 juni, 1703 i Epworth, Lincolnshire
~ Nummer 15 av 19 syskon och 1 av de 10 som överlevde
~ Växte upp under knappa förhållanden
~ Växte upp i ett hem med ordnade förhållanden och disciplin
~ ”En brand ryckt ur elden” vid 6 års ålder
~ Lätt för att lära
~ Uppfostrad i miljö där pojkar inte favoriserades före flickor
~ Från 8 års ålder, andlig rådgivning varje torsdagskväll
~ 10 år gammal, internat skola i London
~ 17 år gammal, stipendium till Christ Church College i Oxford
~ I mitten av 1720-talet, förändring hos Wesley
~ 1725 ville bli präst
~ Sommaren 1725 vigdes till diakon
~ 1728 vigdes till präst i Engelska kyrkan
~ Skrev dagbok, förde räkenskap över sin tid
~ Utformade allmänna regler
~ 1726 vid 23 års ålder, docent vid Lincoln College
~ 1727 licentiatexamen, Master of Art
~ Föreläsare i grekiska och moderator
~ Ute i församlingstjänst under 2 år
~ Återvände till Oxford 1729 där nu även lillebror Charles studerade
~ Ledare av den Heliga klubben
~ Wesley läste hela tiden litteratur för att öka sin kunskap
~ Åt sparsamt
~ Motionerade rikligt
~ Klen hälsa
~ Stark vilja
~ Flitig brevskrivare
~ Flitig utgivare av skrifter och böcker, egna som andras
~ Predikade ca 40,000 predikningar
~ Levde på 28 pund om året oavsett inkomst
~ Liten till växten
~ Ansågs vara vacker och elegant
~ Beskrivs som glad och spirituell
~ Omtyckt av kvinnor
~ Giftermål… …ja, det är en egen historia…
~ Wesleys syn på sitt uppdrag: ”Hela världen är mitt arbetsfält” (pastorat)
~ Wesleys valspråk: ”Det bästa utav allt är att Gud är med oss”
~ Död 2 mars 1791, i London, 87 år gammal

(Texten hämtad från #2012, Veronica Andersson, Metodismens och Metodistkyrkan i Sveriges rötter.)

The Holy Club

Den heliga klubben samlades tre till fyra kvällar i veckan, syftet var främst att tillse den andliga utvecklingen för medlemmarnas egen del. Detta gjordes genom bön och gemensam läsning av Nya Testamentet på grekiska och andliga klassiker. På söndagarna gick de gemensamt till nattvarden. Den 24 augusti 1730 hände något som förändrade den heliga klubben och som också kan beskrivas som den ännu inte födda metodismens första sociala verksamhet. Bröderna i klubben började med fängelsebesök, det första på ”slottet”, fängelset i Oxford. Dit liksom till Bocardo, fängelset för skuldsatta, gick de varje vecka. De gjorde också husbesök varje vecka hos de fattigaste i Oxford. För denna verksamhet sökte Wesley råd hos sin far (med bifall) samt hos biskopen från vilken han fick sanktion. Den heliga klubben startade också en insamlingsfond som de använde till att lösa ut skuldsatta på Bocardo. Under den här tiden började ”bröderna” också att mötas med hån, gliringar och öknamn, däribland ”metodister”, från de andra studenterna.

Metodismen till Sverige

George Scott

Samuel Owen den svenska ångbåtsflottans fader som är verksam i Stockholm, inser sitt folks behov av själasörjare. Det är anledningen till att metodistpredikanten George Scott kommer till Sverige. Han tjänstgör sedan här 1830-1842 och får stort inflytande.
– Brinnande väckelsepredikant som främst skulle ta hand om den ”engelska kolonin” i Stockholm
– Efter ett år i Sverige talade han svenska
– Blir den svenska frikyrkorörelsens främsta pådrivande kraft
– Skapade en rad betydande organisationer på ekumenisk basis
– Anställde kolportörerna F O Nilsson och C O Rosenius. F O Nilsson hade blivit omvänd hos metodisterna i Amerika, kom att bli en av baptismens grundare. Scott hjälper tidigare präststudenten C O Rosenius att komma över sina religiösa tvivel. Rosenius blir den som tar över Scotts verksamhet när denne lämnar Sverige. Rosenius grundar så småningom EFS.
– Prästen Anders Wiberg som förkastade tanken på ett kommande liv och som ansåg bibeln vara en skadlig bok, förs till omvändelse genom Scott. Grundar senare baptistsamfundet.
– Bildade 1831 Kungsholms nykterhetsförening, under de kommande åren var Scott inblandad i grundandet av flera nykterhetsrörelser
– Startade 1834 Missionstidning
– Bildade Svenska Missionssällskapet 1835
– Konflikt med Lutherska kyrkan då Scott behövde större lokaler för sin verksamhet. Den första lokalen var för den inre kretsen av metodister även om också utomstående besökte gudstjänster och andra samlingar. Med den nybyggda Engelska kyrkan 1840 fick väckelsen en synlig, separat byggnad, öppen för alla och oberoende av den lutherska kyrkans organisation. Under 1800-talets andra hälft skulle detta bli modellen för stora delar av landet. Individen och missionshuset, inte hushållet och sockenkyrkan blev strukturen för den nya väckelsen.
– Anmälningar mot Scott och svartmålning av honom i svensk press samt motioner i Sveriges riksdag ”mot det metodistiska proselytmakeriet”
– Palmsöndagen 20 mars 1842 under pågående predikan stormades Engelska kyrkan vid Hötorget i Stockholm och Scott fick fly och kyrkan stängdes. 30 april lämnade så Scott Sverige och i juli följde familjen efter.
– Scott blev verksam i England och förebild för den svenska söndagsskolan genom Per Palmqvist propagerande för den i Evangelisten 1851.

Betelskeppet John Wesley

Under samma tid som Scott verkade i Sverige hade metodisterna i Amerika startat sin Betelskeppsmission (initiativtagare var svensk sjöman Peter Bergner). Ett skepp förtöjdes i New Yorks hamn, inreddes till sjömanskyrka och fick namnet Betelskeppet John Wesley. Olof Gustaf Hedström ledde arbetet under 30 år (1845-57). Här omvändes många sjömän bl a från Sverige. En del blev predikanter i Amerika medan andra under 1850-talet vände hem till sina socknar. Metodistisk verksamhet börjar på nytt bland annat i Vallda och Göteborg. Arbetet växer och 1868 bildas de första församlingarna; Emanuelskyrkan, Karlskrona och St Paul, Stockholm. Arbetet växte snabbt och 1876 bildas en egen årskonferens i Sverige och Metodist-Episkopalkyrkan blir som första ”frikyrka” godkänd av staten och fick laglig rätt att döpa, viga, begrava och förvalta sakramenten. Victor Witting blir distriksföreståndare och man har nu 55 pastorer, 97 församlingar, 249 predikoplatser och 4123 medlemmar.

Metodismen i Europa