Uppståndelsen del 4

UPPSTÅNDELSENS BETYDELSE

Uppståndelsens betydelsen för Apostlarna, den första församlingen och för kristenheten i övrigt är obeskrivligt stor. Apostlarna ser först korsfästelsen som ett nederlag.

Trots förutsägelserna kan de inte fatta att någon som är dömd till döden, kan vara den kommande Messias. De hade ju hoppats  att Jesus skulle vara den som skulle befria dem från Romarna. /Luk. 24:21/. De låste in sig av rädsla för att gå samma öde till mötes, /Joh. 20:19-20/.                                                                                                                                                                                        Uppståndelsen förändrade allt och de fylldes av glädje,  /Matt. 28:8/.

Det var en glädje som varade även sedan Jesus upptagits till himlen,/ Luk. 24:52/, vilket sedan har kännetecknat alla kristna som under årtusenden har upplevt ett möte med den uppståndne.                                     

Uppståndelsens verklighet var det centrala i Apostlarnas förkunnelse. De upplevde att deras viktigaste uppgift var att vittna om uppståndelsen, /Apg. 2:32, 3:15/.
De under och tecken som skedde genom apostlarna ansågs också som ett verk och en följd av Jesu uppståndelse, /Apg. 4:9-11/. Även när döda uppväcktes genom apostlarna förstärktes deras frimodighet och tro på den uppståndne, /Apg. 9:36-42/.                                                                                                                                                                                                                                        
Att betydelsen av uppståndelsen för de första kristna  hade så stor betydelse för dem gjorde också  att de i fortsättningen helgade den första veckodagen, den veckodag då Jesus bröt döden makt. Ex: /Apg 20:7, 1 Kor. 16:2. I Upp. 1:10/ kallar Aposteln Johannes den första veckodagen för Herrens dag. Varje söndag blev då urförsamlingen  påmind om uppståndelseundret. 
Det störta indiciet för uppståndelsen kanske var apostlarnas nya tro och mod. Inga hallucinationer eller visioner kunde åstadkomma detta, bara en absolut övertygelse om att ha sett Jesus livs levande. Uppståndelsen avslöjade vem Jesus verkligen var. Den legitimerar honom också som Messias. och Guds Son /Apg.2:36/.

När Gud uppväckte Jesus från de döda, proklamerade han därmed att han godtog hans försoningsverk. /Rom. 4:25/. Uppståndelsen betyder alltså att döden för alltid är övervunnen, /1 Kor. 15:55/, och att Jesus lever för evigt, /Joh.11:25, Rom. 6:9-10, Upp. 1:18/. 
Samtidigt som han sitter på Faderns högra sida och ber för oss, Rom. 8:34, bor han i våra hjärtan genom den helige Ande, /1 Kor. 6:19-20, Gal. 2:20/.
Dessutom har han gett oss löfte om bönesvar när vi ber i Jesu namn, /Joh. 14:13-14/.  

JESU KRISTI UPPSTÅNDELSE ÄR DET GRUNDLÄGGANDE FÖR DEN KRISTNA TRON OCH BEKRÄFTAR BIBELNS TROVÄRDIGHET!  1 Kor. 15::12-23/.                                                                           JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Anita Grantinger