Del 3. LÄRJUNGARNAS MÖTE MED DEN UPPSTÅNDNE

När Apostlarna berättar om den uppståndne i evangelierna, betonar de starkt att han inte är ett spöke eller bara en ande, /Luk. 24:37-40/. 
Jesus visar att han är identisk, precis samme mästare som de hade vandrat tillsammans med i 3 år. Han visar dem sina händer och fötter, han äter och dricker tillsammans med dem. /Luk. 24:41-43, Joh. 21:12-14/.
Samtliga evangelierna beskriver att graven var tom. Det var alltså en KROPPSLIG UPPSTÅNDELSE, /Mark. 16:1-6, Luk.24:1-12, Joh. 20:1-10/.  Änglar förklarade att han är uppstånden och levande, /Matt. 28:1-7Luk. 24:4-8/. Även vakterna bekräftade att graven var tom, /Matt. 28:11/.                                                                          
Det är intressant att se skillnaden på Lasarus uppväckande och Jesu uppståndelse.
Jesus lämnade linnebindlarna efter sig. Han liksom gled ur dem, så att de låg kvar på samma plats och sedan gick han, utan hinder, ut ur graven. Stenen blev bortvältrad av en ängel för att alla skulle få se att han inte var där. Jesu kropp var, efter hans uppståndelse, av ett helt annat slag än före döden, en förhärligad kropp, en  uppståndelsekropp.
Han gick t. ex. genom stängda dörrar, /Joh. 20:19/ och kunde på det sättet förflytta sig mellan olika platser.  En sådan kropp kommer vi också att få, den dag när vi lämnar denna världen,    
/1 Kor. 15:31-32, Fil. 3:21/.                                                                                                                                               
När Lasarus uppväcktes fick han samma mänskliga kropp som han haft tidigare.
Han kunde inte lämna graven utan hjälp. Först måste man vältra bort stenen.
När Jesus sedan kallade på honom, att komma ut ur graven, måste man lösa honom från de bindlar som han var lindad i, /Joh. 11:41-44/
I berättelserna om Jesus som den uppståndne kan man se att han under de 40 dagarna mellan uppståndelsen och himmelsfärden befann sig både i Jerusalem och i Galileen, /Matt. 28:10, Mark. 14:28, Luk.24:13-15, 36/.
Han uppenbarade sig först och främst för sina lärjungar och sammanlagt för omkring 500 personer. Vid ett tillfälle var han tillsammans med lärjungarna på ett berg i Galileen där han gav missionsuppdraget, som riktades till hela mänskligheten och  gäller även oss idag, /Matt. 28:16-29/.
Till slut uppenbarade han sig för lärjungarna på Olivberget, då han utlovade Andens kraft till alla vittnen över hela jorden. Sedan kunde de se honom lyftas och försvinna bland molnen, /Apg. 1:6-12/. Samtidigt hade 2 änglar ett angeläget budskap till de kvarlämnade lärjungarna och till oss att: HAN KOMMER IGEN EN ANNAN DAG, PÅ SAMMA SÄTT, TILL SAMMA PLATS!Aposteln Paulus upplevelse av den uppståndne, på Damaskusvägen /Apg. 9:3-7/, ca 2-3 år efter Jesu himmelsfärd,  betraktade han som en engångsupplevelse, annorlunda än sina övriga syner och uppenbarelser,  /2 Kor.12:1/.
Han sade rent ut att Kristus hade visat sig för honom, /1 Kor. 15: 8/.
Han menade därför att han var ett ögonvittne lika väl som de andra. Därför ansåg han sig själv vara Apostel, vilket sedan har bekräftats av många vittnen. /Gal. 1:1,11/.

Anita Grantinger

UPPSTÅNDELSEN I NYA TESTAMENTET:

Del 2. JESU FÖRUTSÄGELSE     

Jesus förutsade sitt lidande och sin uppståndelse på många olika sätt för att lärjungarna skulle få en fullständig förklaring på vad som skulle hända och vad det skulle innebära t. ex. i /Mark 8:31, 9:9, 30-31, 10:33-34/. 
När han talade i bildspråk, t. ex. om profeten Jonas tecken, /Matt.12: 38-40/ och om templet som han skulle brytas ned och byggas  upp igen på 3 dagar, /Joh. 2:18-21/, var det ju omöjligt för dem att förstå vad han syftade på.
Vi som läser Bibeln har ju  ”facit i handen”, men hur skulle de,  med sin tradition, kunna jämföra vad som hände Jona i fiskens buk med vad som skulle hända med Jesus?  Däremot var väl upplevelsen på ”förklaringsberget” ett, om än indirekt, tecken på uppståndelsen, när de såg  Jesus i förklarad gestalt tillsammans med Mose och Elia, /Matt. 17:1-9/.
Man kan ju undra vad de samtalade om där. En ännu starkare bekräftelse på att Jesu ord om sin uppståndelse skulle uppfyllas borde väl undren kring Jesu död på korset ha varit, /Matt27:50-54/, med solförmörkelse, jordbävning då allt omkring dem rasade, förlåten i templet som brast och många heliga, tidigare avsomnade, uppstod ur sina gravar och visade sig för många. 
Det som jag upplever som mest fantastiskt, även om det bara var en del av det stora som hände, var att förlåten (ca. 10 cm tjock) mellan det heliga och det allra heligaste i templet brast mitt itu, uppifrån och ända ner. Det allra heligaste var det rum som speciellt förknippades med Guds närvaro. Dit in fick bara översteprästen  gå en gång om året, med blod av ett felfritt djur, för att få försoning för sina egna och folkets synder. När Jesus dog brast förlåten i templet. Förlåten var en förebild på Jesu kropp som brast i döden för vår skull.                                                                                                                                                                                           

 Vägen öppnades därmed till det allra heligaste för ALLA SOM VILL TA EMOT FÖRLÅTELSE för sin synd.  
JESUS HAR ALLTSÅ ÖPPNAR VÄGEN FÖR OSS ALLA ATT KOMMA INFÖR GUDS ANSIKTE, NÄR SOM HELST, MED VAD SOM HELST.      /Hebr. 4:16, 10:19/.
 I NT kan man läsa om hur Jesus uppväckte flera döda när han gick här nere, men Jesu egen uppståndelse blev ett tecken på att nyskapelsenoch levandegörelsen verkligen hade börjat på riktigt, /1 Kor. 15:20-23Det visade sig sedan i fortsättningen, när apostlarna själva fick fullmakt att uppväcka döda, t.ex./ Matt.10:1,7-8, Apg. 9:36-41, 20:9-10/.

Uppståndelsen!

Eftersom jag fick en förfrågan efter undervisning om uppståndelsen försöker jag här att hänvisa till vad Bibeln säger i detta ämne.
Det handlar ju om mirakler och därför omöjligt att omfatta med förståndet.  Det visade sig ju t.ex. att innan  lärjungarna hade fått mottaga den helige Ande fattade de inte vad Jesus menade, när han talade om vad som skulle hända med honom, även om vi tycker att han var tydlig.  
Ett bra sätt att fatta något av skriften  är att sitta ner, be om Andens ljus och SJÄLV LÄSA innantill och på det sättet ta del av Bibelordet. Då kommer den helige Ande att göra Ordet levande och visa på något nytt, som man inte upptäckt förut, även om man läst det tidigare.
Så kan det bli varje gång man läser, eftersom Ordet är levande.
Det är en annorlunda upplevelse, än att höra någon annan tala över ämnet.
Jag rekommenderar dig därför att slå upp dessa Bibelställen!                                                                                                                                               

Eftersom ämnet är så stort väljer jag att göra mitt studium till en serie och dela upp det i 4 avsnitt:   1. UPPSTÅNDELSEN I GT,                                                                                                                                                2. UPPSTÅNDELSEN I NT. i 3 avsnitt:                                                                                                                              2. JESU FÖRUTSÄGELSE,                                                                                                                                                  3. LÄRJUNGARNAS MÖTE MED DEN UPPSTÅNDNE,                                                                                                  4. UPPSTÅNDELSENS BETYDELSE. 
  Ordet ”UPPSTÅNDELSE” står i Bibeln för: uppväcka eller stå upp från de döda.


Del 1. UPPSTÅNDELSEN I GT
Uppväckandet av döda förekommer redan i GT, ex: /1 Kon. 17:17-24, 2 Kon 4:32-37/.
Man kan t. ex. läsa om två heliga män, Hanok och Elia som blev uppryckta från jorden, medan de var levande. Det talar för att det finns något som är starkare än döden. Det hände att rättfärdiga människor, som trodde på Gud och levde i en nära relation till honom, genom starka uppenbarelser, fick visshet om en uppståndelse och ett evigt liv, ex: /Job. 19:25-27, Jes. 26:19, Dan. 12:2-3/.
Efter Jesu uppståndelse föll det ett nytt ljus över GT, eftersom det visade sig  att uppståndelseundren  skedde helt i överensstämmelse med de heliga skrifterna.
När Jesus mötte de förtvivlade Emmausvandrarna, innan de visste att han var uppstånden, förklarade han för dem vad som står om honom i skrifterna, /Jes.53:2-3, Dan.7:13-14, Luk. 24:26-27/.
När lärjungarna kom till graven och fann att den var tom visade det sig samma sak, att de inte hade förstått vad Jesus hade sagt/Joh. 20:3-9/.
När de såg vad som skett började ljuset att gå upp för dem.Utan den helige Andes uppenbarelse tänkte de förståndsmässigt och fattade ingenting, trots att de hade fått bevittna så många under. På pingstdagen, när den helige Ande hade kommit över de församlade, så hade det klarnat helt. Petrus predikade då  frimodigt om hur Jesu uppståndelse var förutsagd, /Apg. 2:25-31, 10:39-41/. Aposteln Paulus hänvisar också flera gånger till GT, ex: /Ps.16:10 i Apg. 13:34-35/. Han betonar också att uppståndelsen var bestämd till tredje dagen, enligt skrifterna /1 Kor. 15:3-4 ex: Hos. 6.2, Jona. 2:1/. Citaten från GT bekräftar och bevisar att GT och NT  överensstämmer, har samma budskap och att HELA Bibeln är Guds Ord.
Det viktigaste är, sedan själva händelsen och ögonvittnenas berättelser.
Det visade sig att inte alla religiösa grupper, på Jesu tid, trodde på uppståndelsen  och det var mycket stridigheter dem emellan om detta. /Mark. 12:18/.
Till dem hörde Jerusalems högre prästerskap, sadukeerna. De trodde inte heller på änglar och andar.
Jesus tillrättavisade dem genom ett citat från Moseböckerna och gjorde klart för dem att de inte kunde skrifterna tillräckligt eller kände till Guds kraft. /Matt.22:23-33/. 
Fariseerna hade en annan uppståndelselära som hör hemma i senjudendomen, /Apg.23:6-9/.

Anita Grantinger

VAR REDO -ALLTID REDO!


När jag var pastor i Emmaboda under 10 hade vi en livskraftig scoutkår där, Ganteskåren, som hade många år på nacken. Flera generationer av folk i samhället hade varit aktiva i denna kår. Uno Jonsson hade varit trogen som kårchef i många år och var allmänt känd och uppskattad. Scouterna träffades varje vecka tävlade och tränade på olika sätt. De var ute på hajk och lärde sig att vårda naturen och ta vara på dess rikedomar. Dessutom lärde de sig att ta hand om varandra och vara redo att ställa upp för andra. Ibland hade vi scoutgudstjänst i kyrkan. Då kom de uppsträckta i sina scouttröjor. Om någon skulle invigas eller få någon annan position i kåren fick de ge sina högtidliga löften.  Scoutchefen gjorde honnör och uppmanade scouten: ”Var redo!” Scouten svarade lika högtidligt: ”Alltid redo!”

När Jesus gick omkring nere på jorden utmanade han människorna med samma ord: ”Var redo!” Och denna uppmaning står fast och är riktad även till oss idag. Det är bara så att hans uppmaning är mycket viktigare eftersom det handlar om var vi ska tillbringa evigheten.  
SKA JESUS  KOMMA TILLBAKA?                                                                                                                                                       Den frågan har blivit mycket omdiskuterad i alla tider. Somliga har svårt att tro det, medan andra känner glädje vid tanken. Varför kan inte alla se sanningen i detta?
När aposteln Paulus beskriver detta i /1 Kor. 15: 51-56/, så påpekar han att det är en av hemligheterna.
Det är omöjligt för det mänskliga intellektet att förstå hur det ska kunna hända, hur hög utbildning man än har. Men för den som ödmjukar sig och ber om den helige Andes uppenbarelse så går ljuset upp. Herren har aldrig straffat rättfärdiga och orättfärdiga tillsammans. Vi kan känna igen den principen i /1 Mos.18: 23/ då Herren räddade Lot från Sodom, innan staden brann av eld och svavel, och när Herren räddade Noa undan syndafloden, /1 Mos.6:13-17, 7:1/.
De rättfärdiga, idag, är ju de som tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare. Då är han vår rättfärdighet.  Vad gäller uppståndelsen så kan vi också läsa i /1 Kor.15:23/.
Det gäller alltså de som hör honom till   och vilka är det? /Rom.8:9/.
När vredesdomen kommer över världen, i ändens tid, vilket vi kan läsa om i olika bibelord, kommer han också att ta undan sitt folk. /Rom:5.9/.
 SKA DET VERKLIGEN SKE?                                                                                                                        
Ja, om vi ska tro vad Jesus själv säger. Han talar om det många gånger ex: /Matt. 24:30,  Joh. 14:1-3/.                                                                    
 Apostlarna skriver om det ex: /Fil. 3:20-21, Upp. 1:7/, ( se övriga bibelcitat ovan).
 NÄR KOMMER JESUS?  Jesus kommer oväntat.                                                                                                      Han talar om det själv, ex:  / Matt. 24:37-44, Mark. 13:33-37, Luk. 17:6-30/.                                        Apostlarna skriver om det, ex: /1 Tess. 5:1-11, 2 Petr. 3:10-11/.                                                                                           Bilden av en tjuv om natten kan ju verka lite skrämmande, men verkligheten är ju så att vi aldrig vet när tjuven är på gång, annans skulle vi ju vara mera vaksamma. Den andra bilden om det judiska bröllopet i /Matt. 25:1-13/hjälper oss kanske att bättre förstå. Ingen visste ju när brudgummen skulle komma.
Det var hans far som bestämde den tidpunkten. Inte ens brudgummen själv visste när tiden var inne att hämta bruden. Sedan kan vi ju fundera på varför det är så viktigt att vi inte vet exakt tid och stund.
Hur skulle vi leva våra liv om vi visste att han kommer inte förrän om t. ex. 10 år? Pröva dig själv vid tanken. Vi har fått frälsningen genom Jesus Kristus och det är inget ögonblicks verk som gör oss till helhjärtade efterföljare. Det är ett fortgående verk av den helige Ande. Att vara Jesu lärjunge innebär ju också att vara i hans tjänst under tiden vi väntar på hans ankomst. /Matt. 28:18-20/. Vår uppgift är att göra andra människor till lärjungar också och få så många som möjligt med oss på vägen till himlen.    HUR SKA DET SKE?   
I samband med Jesu himmelsfärd beskriver änglarna att Jesus ska komma tillbaka och på vilket sätt, /Apg.1:9-11. I /Tess. 4: 15-18Ap/ skriver Paulus om detta och betonar tydligt att det inte bara är hans uppfattning, utan att det är ett ORD FRÅN HERREN. Det är väl det starkaste argument man kan ha för det man påstår. Då är förnuftet bortkopplat, men ändå är det en verklighet.
MÅLET                                                                                                                                                                                                         Det kristna livet  har ju ofta liknats vid en resa med en startpunkt och en destination, en början och ett slut. Vissa religioner tror ju på själavandring och upprepad återfödelse i annan gestalt och i en annan tillvaro.  Enligt Bibeln har vi bara ett liv att leva här på jorden. /Ps. 90:10-12, Hebr.9:27/. När vi föds har vi oftast föräldrar som tar hand om oss och utrustar oss från början av livets resa. Så småningom får vi lära oss att ta ansvar för oss själva och fatta våra egna beslut. Gud har inte skapat oss till robotar, utan till människor med en fri vilja.
Därmed har han gett oss en möjlighet till att få en kärleksfull relation till honom och till varandra samt en möjlighet att välja resväg och mål för våra liv. /Matt. 7:13-14/. Gud hade en frälsningsplan klar redan innan syndafallet i Edens lustgård, /Ef.1:3-4, 1 Petr.1:17-20/. Vårt enda hopp för evigt liv hos Gud är Jesu Kristi, Guds Sons, försoningsverk på korset, då han dog i vårt ställe, frivilligt, av kärlek till dig och mig. /Joh.3:16, 10:17-18/.     
Glöm inte Jesusorden: ”RÄTA PÅ ER OCH LYFT ERA HUVUDEN, FÖR ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG!                                  Detta var mitt 10:e bibelstudium på dessa sidor. Nu gör jag ett uppehåll och avvaktar om det ev. finns  en önskan om fortsättning. Min tanke är att  skriva ut dessa och sammanfatta dem i ett häfte.
Den som ev.  önskar få det tillsänt får gärna höra av sig.
Anita Grantinger

Varför en treenig Gud?

Att vår Gud är treenig är ett mysterium som många teologer och andra, under århundraden, lagt sina pannor i djupa veck, för att försöka fatta, beskriva eller helt bortförklara.
Det är ju inte underligt, eftersom den verkligheten ligger djupare än allt mänskligt tänkande och har helt andra referensramar.
Vi kan ju närma oss bibelordet från olika bakgrunder, intressen och sökanden, men ändå aldrig uppfatta Guds storhet och makt med vårt mänskliga förstånd. Herren har emellertid inte övergett oss i denna vår begränsning. Joh. 14:15-20 
För att vi över huvud taget ska fatta något, när vi läser Bibeln, har vi alltså fått en tolk som behärskar alla världens språk. Joh. 16:5-15. (F. ö. se mitt tidigare studium om den helige Ande.)

Det finns alltså bara en möjlighet eller en väg, på vilken vi kan förstå detta.
Det kan endast upplevas som en sanning och förvissning genom den helige Andes ljus.
Då blir det en aha-upplevelse och så är det   naturligtvis med allt Guds Ord, om vi tar del av det. Gud kan ju gärna inte vara oss närmre, eftersom han, genom den helige Ande bor i varje pånyttfödd kristen. (Se mitt tidigare studium om den nya födelsen).
Gud kan inte förväxlas med någon annan som kallas gud i denna värld.
Allah betyder bara gudom på arabiska och arameiska. Gud är, vår Far och vän, vår skapare och livgivare därför kan han presenterat sig med egennamnet ”JAG ÄR” på hebreiska JHWH.
Det säger väl allt. I GT  är egennamnet det samma som personens identitet. Som man heter, så är man.
Läs sammanhanget från 2 Mos. 3:1-15.  
Gud är först och främst vår Fader. Den benämningen på gud finns inte i någon annan religion.  Fader betyder i den hebreiska och grekiska bibeltexten; en som när, beskyddar, bevarar.  
Det förhållandet till Fadern innebär både skapelsemässigt och teokratiskt. Matt. 5:45,
Jak. 1:17, Hebr. 12:9.
I Jesu undervisning framkommer tydligt Fader-Son-relationen. 
Matt. 11:27, Luk. 2:49, Joh. 2:16. Gud som fader betecknas som den första personen i treenigheten i hans förhållande till Sonen och Anden.
I detta eviga förhållande kommer Gud till världen i sin skapelse, till Israels folk som teokrati och till de i Kristus Jesus troende genom Jesu försoning.  
Det är först genom Sonen och Anden som Gud, som Fader, kan fattas och upplevas av människor. Matt. 11:27, Joh. 1:18. 
Jesus blev föremålet för Faderns kärlek till oss Joh 17:24-26.  Avsikten med Sonens människoblivande var att fullborda Faderns eviga frälsningsplan, vara medlare mellan Gud och människan och öppna vägen till Fadern. Joh. 14:6. Här kan vi se betydelsen av Guds treenighet alltså för att kunna ge och bevisa sin oändliga omsorg, kärlek och närhet till oss.

Han är Fadern, försonaren genom Sonen, närvarande genom den helige Ande. 
Mycket har skrivits och ännu mer skulle kunna skrivas i detta oändliga ämne, men för min del får det vara nog för denna gång.
Jag hoppas att du blir inspirerad till att fortsätta studera det levande Ordet!                                          

Var hälsad! Anita Grantinger

ENHETEN I KRISTUS


Man kan lätt konstatera att kristenheten är mera splittrad idag än någonsin.
När jag talat om detta tidigare har man sagt att vi kan aldrig nå fullständig enhet.
Låt oss då se vad Guds Ord säger. Finns det någon möjlighet till sann enhet?
Vi kan hämta 2 bilder ur Den heliga skrift.
Den ena är en liknelse som Jesus framställer och den andra en bild som aposteln Paulus använder.
 Joh. 15:1-8. Vinstocken har ju nästan ingen stam, men mycket grenar, som når hur långt som helst. Saven från vinstocken går så ut till minsta slinga, så länge den har förbindelse med vinstocken.  Men om någon gren blir avbruten så vissnar den och frukten uteblir.
Jesus säger: ”JAG ÄR VINSTOCKEN, NI ÄR GRENARNA.” Så brer vi ut oss också åt olika håll och finns på olika ställen och kan få vara redskap. ”OM NI FÖRBLIR I MIG OCH MINA ORD FÖRBLIR I ER” säger Jesus, ”DÅ BÄR NI RIK FRUKT, UTAN MIG KAN NI INGENTING GÖRA.”
Innan Jesus for tillbaka till himlen gav han oss ett löfte att sända HJÄLPAREN, DEN HELIGE ANDE, Joh. 14:26, 16:7-11.
Därför kan vi be om den helige Andes ljus över Ordet, i stället för att fastna i teologiska spekulationer. Alltså när vi lever i och genom Guds Ord är vi förankrade i Kristus och grenar i samma träd. TALA OM ENHET.2) Rom. 12:4-5, 9-10, 16-18. 
Här liknas vi vid  Kristi kropp. Vi vet alla hur känslig kroppen är om någon del blir skadad, så gör det ont i hela kroppen. Alla lemmar är beroende av varandra och fungerar tillsammans.
Så är vi ämnade att vara lemmar i Herrens tjänst för varandra och världen. TALA OM ENHET

Kristus är då huvudet för sin kropp. Ef. 4:1-3, 11-15.
Vi vet hur viktigt det är att förbindelsen mellan hjärnan och övriga kroppen är intakt.
Om inte alla reflexer, som kommer från hjärnan, når fram till alla kroppsdelar blir det kaos i kroppen, spastiska rörelser eller total förlamning.
VAD INNEBÄR DÅ DETTA I VERKLIGHETEN?
Finns det en möjlighet till enhet för oss likt ett träd eller en kropp?
Bibelns svar är ja, men den visar bara på EN möjlighet: att förbli i Kristus som själv är Ordet.
Där får vi hämta kraften och ljuset i alla situationer. Inga diskussioner och kompromisser leder till enhet. Det finns ingen automatisk lösning för enhet att bilda ekumeniska organisationer eller att slå ihop församlingar och samfund. Om vi är oliktänkande är det endast bönen och Ordet som kan smälta oss samman. Läs Rom. 12:1-5.
Om vi helt anpassar våra tankar efter ett sekulariserat samhälle eller framhåller att man i församlingen har frihet att  tycka, tänka, tro och leva som man själv känner för så når vi aldrig någon Andens enhet.                 
Vi behöver allt mer lära oss Guds tankar, som är kärlek men också helighet. Bibeln ger oss klara levnadsregler och beskriver tydligt vad synd är och nämner det vid sitt rätta namn.
Vi är olika personligheter och har olika egenskaper, men när vi är redo att ge upp våra egoistiska och själiska tankemönster, kan vi GENOM BÖNEN OCH ORDET NÅ ENHET, GENOM DEN HELIGE ANDE.
VARFÖR ÄR DETTA SÅ VIKTIGT?   1) För att vi ska kunna fungera som kristna i en ond värld, för att få   bönesvar, Joh. 15:7 och bära Andens frukter Gal.5:22-25.                                       
2) För att vara trovärdiga gent emot världen Joh. 17:21-23, genom vårt sätt att tala och leva, och därmed presentera Kristus.  

 Gud välsigne dig på din vandring tillsammans med Jesus! Anita Grantinger       

Vem är den helige Ande?

Att Gud är treenig är en sanning som  inte går att uppfatta och förklara med det mänskliga förståndet.
Det kan bara upplevas som en verklighet för den som tror och har upplevt Guds närvaro i sitt liv.  Muslimerna anklagar oss för att vi bryter mot det första budet:
”Du ska inga andra gudar ha vid sidan av  mig.” Men de har inte sett betydelsen av att Gud är en treenig enhet, Fadern, Sonen och den helige Ande. Matt. 28-18-20.  
Därmed är Han ju allsmäktig, försonaren och alltid närvarande på jorden.
Att Jesus har funnits är väl OK för de flesta, men han lämnade alltså himmelens härlighet och kom till vår jord som människa, via Marias livmoder, avlad av den helige Ande, Luk. 1: 34-35 
Därefter for han tillbaka lärjungarnas åsyn.  Apg. 1:10-11, Mark. 16:19 
Men innan han for lovade han att han skulle sända Hjälparen, som för alltid ska vara hos oss, Joh. 14:16-17, 16:7. När Jesus var på jorden utförde han många under och tecken, men han var begränsad till tid och rum som vi, men nu finns hjälparen, den helige Ande, ständigt närvarande, oberoende av tid och rum.Innan sin himmelsfärd uppmanade han sina lärjungar att inte lämna Jerusalem, utan vänta där under bön. Apg. 1:4-5,8. 
Plötsligt hände detta dramatiska Apg 2:1-4.
 Det var mycket rörelse i Jerusalem dessa dagar, judar från olika länder och språk fanns där för att fira pingst, till minne av hur Mose mottog lagens tavlor på Sinai berg. Apg 2:5-12.
I denna röra trädde Petrus fram och förklarade vad som höll på att hända. Apg. 2:14-41 och att  detta inte skulle vara någon engångsföreteelse, obs. vers 38-39.Den helige Ande är omnämnd även i GT, men verkade då vid olika tillfällen genom profeter, präster och kungar.
Efter pingstdagen kan alla, som vill ta emot honom fyllas, ledas och brukas av den helige Ande. Den helige Ande är en gudomsperson som bor i varje pånyttfödd människa och som  utrustar oss med olika gåvor, till tjänst för varandra. Idag söker människor, inte minst i västvärlden, efter andlighet, eftersom man har ett gapande tomrum efter detta, inombords.
Somliga kan göra nästan vad som helst, resa vart som helst och betala hur mycket som helst av hunger efter inre tillfredsställelse. De får också uppleva övernaturliga företeelser, men detta tillför inget gott, eftersom det bara finns en Enda God Ande, denhelige Ande som är Gud.
Det man propagerar för i vårt samhälle idag är att man ska må bra och erbjudandena  är många, men dyra och otillräckliga.
Samtidigt är det inte aktuellt att söka, den ende som kan ge oss inre frid, Jesus Kristus, men som fordrar ett ställningstagande.
Det passar tyvärr inte den moderna människan, som vill känna sig fri och göra det hon känner för, vilket kan leda till verklig fångenskap.I Apostlagärningarna kan vi fortsätta att läsa om hur den helige Ande föll över människor och förvandlade människor och gav dem ett meningsfullt liv, Apg. 10:44-46. 
Den som skriver mycket om den helige Andes verk i NT är aposteln Paulus. Därför föreslår jag att du läser hans undervisning i detta ämne. Han visade hur viktigt det var att de troende blev uppfyllda av den helige Ande ex. Apg.19:1-7. I 1 Kor. kapitel 12 och 14 ger han undervisning om den helige Andes verk i församlingen, hur nådegåvorna ska brukas och att vi ska sträva efter Andens nådegåvor. Alla behövs till församlingens uppbyggelse.
Läs och begrunda båda dessa kapitel.  Här hittar vi också den enda gudstjänstordningen, som finns i vår Bibel,1 Kor.14:26.Den helige Ande är vår hjälpare i vardagen, hela livet. Ex: I bönen, Rom. 8:26, ger frihet Rom. 8:2, skapar ett fruktbärande liv Gal. 5:22-23, ger ett sunt och harmoniskt liv Ef. 5:18-20, ger frimodighet 2 Tim. 1:7,  ger slutlig uppståndelse. 2 Kor. 1:22,4:14.  Tacka Gud för att Anden är dig så nära, att han bor i dig!!!

Var hälsad! Anita Grantinger       

FÖDD EN GÅNG TILL?

Låt oss börja med att läsa Johannes evangelium, det 3:e kapitel de 12 första versarna.
En skriftlärd man kom till Jesus med en viktig fråga, som han i hemlighet bar på inom sig.
Jesus genomskådade hans spörsmål, men som rådsherre han var, gick han inte direkt på, utan började samtalet med en artig inledning.  Av det han hade sett och hört hade han förstått något om vem Jesus kunde vara och längtade efter att  få träffa honom.
Samtalet slutade dock inte som Nikodemus hade räknat med. Jesu svar var att man måste födas på nytt för att få se Guds rike.När jag var barn och ung hörde jag om detta som ett genomgående tema i varje predikan, även om det utformades på olika sätt.
Nu är det länge sedan jag hörde en predikan i det ämnet.Jag har i mina tidigare bibelstudier framhållit att jag tror att vi lever i ändens tid och när jag läser min Bibel och iakttar läget i världen och i kristenheten får jag det bara bekräftat.
Jag visste inte att William Both (Frälsningsarmens grundare) var så profetisk, men låt mig citera hur han beskriver det andliga läget under ändens tid:Kristendom utan Kristus,Förlåtelse utan omvändelse, Frälsning utan pånyttfödelse,Politik utan Gud, Himmel utan helvete.
Låt oss gå till dagens ämne:Vi människor består ju av kropp, själ och ande och genom syndafallet i Edens lustgård fick vi en annan natur än vad Gud hade skapat oss till, en fallen natur, som gör att vi alla är syndare, Ps. 51:7, Rom. 3:23, 5:12-14. 
Då kan vi  i Ordet se att Gud har gjort allt för att vi ska kunna få tillbaka gemenskapen med honom och bli renade från vår synd. 1 Joh. 1 :8-9 Titus brev 3:4-7. 
Förutsättningen för denna levande gemenskap mellan  Gud och oss, att bli ett Guds barn, är att det får ske ett mirakel. Vi måste födas på nytt, genom den helige Ande.
Detta sker i samma ögonblick som vi bekänner vår synd, ber om förlåtelse  och överlämnar våra liv åt Jesus.  1 Joh. 1:9, Ef. 1:3-14. Guds Ande flyttar då in i vår Ande och vi blir dess tempel, 
1 Kor. 3:16. Ett nytt liv börjar spira i oss, en ny längtan, en ny lust, ett nytt sinnelag.
Livet får andra värderingar. Rom. 12:2,16-18, Fil. 3;7-10. Genom den nya födelsen har vi också blivit rättfärdiggjorda genom att Jesus betalade vår skuld, inför Gud, genom sin offerdöd på korset.  Rom. 5:9-11, fått Guds frid i hjärtat, Joh. 14:27, fått den helige Ande Rom. 8:15-17, blivit en ny skapelse 2 Kor. 5:17-19 och börjat vandringen tillsammans med Herren på frälsningens väg.Många grubblar över vad som är livets mening  och ser allt meningslöst. 
Guds Ord ger oss det enda rätta, sanna svaret. 
Vi är, som Guds barn, inte utelämnade åt slumpen. Gud har en plan för våra liv. Ef. 2:10 och löfte om en evighet tillsammans med honom.
Läs gärna Rom. 8:18-25, som avslutning.

Gud välsigne dig i din bibelläsning!!!  

Anita Grantinger